@phdthesis{Criado12,
author = "N. Criado",
title = "Using Norms to control Open Multi-Agent Systems",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2012"
}